تبلیغات
سایت در دست تعمیر نیست
متاسفم
سایت در دسترس نمی باشد، اما می توانید قسمتی از رمان گتسبی بزرگ را در زیر بخوانید:

گتسبی به چراغ سبز ایمان داشت، به آینده لذتناکی که سال به سال از جلو ما عقب تر می رود. اگر این بار از چنگ ما گریخت چه باک، فردا تندتر خواهیم دوید و دست هایمان را درازتر خواهیم کرد و سرانجام یک بامداد خوش...
و بدین سان در قایق نشسته پارو بر خلاف جریان بر آب می کوبیم، و بی امان به طرف گذشته رانده می شویم.

-گتسبی بزرگ، اسکات فیتزجرالد


+دلتنگی را فقط می شود آب گرفت، گل که شد مالید به سر و در عزای ابدی فرو رفت.

+البته هنوز هم کسی اینجا هست: Naghzname.mihanblog.com/message